RADA PROGRAMOWA

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POLICYJNEJ ORAZ TOWARZYSZĄCYM JEJ MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TECHNIKI I WYPOSAŻENIA SŁUŻB POLICYJNYCH ORAZ FORMACJI BEZPIECZEŃSTWA EUROPOLTECH

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ
• nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK – Zastępca Komendanta Głównego Policji

Członkowie Rady Programowej
• płk Krzysztof BANASZEK – Przedstawiciel Komponentu Wojsk Specjalnych
• Andrzej BOJANOWSKI – Prezes Zarządu MTG SA
• insp. dr Małgorzata BOROWIK - Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji
• Mariusz CICHOMSKI – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA
• Płk Artur DZIADOSZ – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
• insp. dr Marek FAŁDOWSKI – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
• gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska – Zastępca Komendanta Głównego SG
• nadbryg. Marek JASIŃSKI – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
• gen. bryg dr Robert JĘDRYCHOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
• insp. dr n. med. Radosław JUŹWIAK – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
• Krzysztof ŁABA - Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
• płk Adam MAJCHRZAK – Dyrektor Biura Logistyki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• płk Robert NOWAKOWSKI – Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa
• Bogdan SAKOWICZ – Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
• Rashel TALUKDER – Dyrektor Zarządzający Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
• nadinsp. Piotr WALCZAK – Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
• Dyrektor Biura III Służby Kontrwywiadu Wojskowego
• Przedstawiciel Agencji Wywiadu