współorganizatorzy

W kreowaniu programu i organizacji Targów EUROPOLTECH uczestniczą:
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• Policja,
• Straż Graniczna,
• Państwowa Straż Pożarna,
• Służba Ochrony Państwa,
• Wojska Specjalne,
• Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
• Żandarmeria Wojskowa,
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Agencja Wywiadu,
• Centralne Biuro Antykorupcyjne,
• Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
• Służba Więzienna,
• Krajowa Administracja Skarbowa,
• Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju